Akcjonariat

Kapitał zakładowy Spółki wynosi  11 542 250,00 zł i jest w pełni opłacony.
Kapitał zakładowy jest podzielony na 115 422 500 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Udział w kapitale zakładowym

Udział w głosach WZA

l.p Akcjonariusz Ilość akcji Ilość głosów % kapitału zakładowego % głosów w WZA
1 Marcin Olchanowski 34 650 000 34 650 000 30,02 30,02
2 Nebbula-Theron Sp. z o.o. sp.j. 21 656 130 21 656 130 18,76 18,76
3 Mariusz Babula 12 360 538 12 360 538 10,71 10,71
4 Pozostali akcjonariusze 46 755 832 46 755 832 40,51 40,51